fanfiki tolkienowskie
Pomoc

Pomoc i FAQ

Zapomnia??e(a)m has??a! Co zrobi─??

Aby odzyska─? has??o, kliknij tutaj i wpisz sw??j adres e-mail, pod kt??rym si─? rejestrowa??e(a)??. Twoje has??o zostanie przes??ane wkr??tce.

Jakiego rodzaju fanfiki s─? dozwolone?

Zobacz nasze zasady.

Jak mog─? skontaktowa─? si─? z administratorami strony?

Mo??esz napisa─? do nas e-maila u??ywaj─?c formularza kontaktowego.

Jak mog─? doda─? sw??j fanfik?

Je??li jeszcze tego nie zrobi??e??, u??yj formularza rejestracji. Kiedy si─? zalogujesz, przejd?? do Profilu i wybierz Dodaj nowy fanfik. Zamieszczony tam formularz umo??liwi Ci dodanie Twojego tekstu.

Jaki jest system g??osowania na tej stronie?

   1 - Kiepskie opowiadanie, w og??le nie powinno znale??─? si─? na tym serwisie.
   2 - Opowiadanie s??abiutkie, nieciekawe, pe??ne b??─?d??w.
   3 - S??abe opowiadanie, z kt??rego co?? mog??oby by─? po wielu poprawkach.
   4 - Opowiadanie bardzo przeci─?tne, niewnosz─?ce nic nowego, mo??na by je poprawi─?.
   5 - Opowiadanie zupe??nie przeci─?tne, kt??re niczym si─? nie wyr????nia i nie przyci─?ga szczeg??lnej uwagi.
   6 - Opowiadanie przeci─?tne, z kilkoma ciekawymi fragmentami albo ciekawym pomys??em, kt??ry nie zosta?? dobrze zrealizowany.
   7 - Opowiadanie ciekawe, wci─?gaj─?ce, napisane niez??ym stylem.
   8 - ??wietne, interesuj─?ce opowiadanie, napisane dobrym stylem.
   9 - Opowiadanie napisane ??wietnym stylem, ciekawe, zajmuj─?ce, oryginalne.
   10 - Mistrzowskie pi??ro i doskona??y temat, brawo.

Czym s─? kategorie?

Fanfiki sa umieszczone w kategoriach g????wnych, podgrupach i gatunkach, lub zawieraj─? ostrze??enia (je??li zawieraj─? tre??ci nie przeznaczone dla os??b niepe??noletnich).

Kim jest czytelnik-beta?

Czytelnik_beta czyli "betareader" - jest to pomys?? zaczerpni─?ty od fan??w zza oceanu. "Beta" jest drugim czytelnikiem po autorze (czyli "alfie") i jego zasadnicz─? funkcj─? jest wy??apanie b??─?d??w gramatycznych, interpunkcyjnych, ortograficznych i ocena tekstu obiektywnym okiem. Nie ka??dy musi mie─? bet─?, ale je??li kto?? ma k??opoty z dysleksj─? albo nie ma zielonego poj─?cia, o co chodzi z tymi wszystkimi przecinkami, to warto, ??eby zasi─?gn─??? pomocy kogo?? takiego - czy to b─?dzie u??ytkownik serwisu, kt??ry zgodzi?? si─? zosta─? bet─?, czy znajomy, kt??ry ma dobre, "redaktorskie" oko, tym bardziej, ??e - wed??ug zasad kieruj─?cych serwisem - administratorzy zastrzegaj─? sobie mo??liwo??─? odes??ania tekstu pe??nego b??─?d??w autorowi. W tej sytuacji mo??e je poprawia─? na w??asn─? r─?k─? lub zwr??ci─? si─? do bety.

Czy na stronie mo??na zamieszcza─? t??umaczenia?

Tak, ale pod kilkoma warunkami:

   Powinno si─? mie─? zgod─? autora, a je??li jest zupe??nie nieosi─?galny albo nie odpowiada na kilka pr??b porozumienia si─?, przyjmujemy, ??e mo??na t??umaczy─?
   w "Notkach od Autora" trzeba poda─? link albo miejsce zamieszczenia orygina??u.
   Najlepiej jeszcze poinformowa─? autora tekstu, gdzie znajduje si─? jego t??umaczenie.
   Bardzo prosimy te?? o zaznaczenie w tytule, ??e tekst jest t??umaczony, najlepiej: "Tytu?? [t??umaczenie]. W ten spos??b b─?dzie od razu wiadomo, ??e nie nast─?pi?? plagiat.