fanfiki tolkienowskie
Komentarze do Ogie?? tworzenia
Reviewer: Miriel (Podpis) · Date: 2006-11-10 13:42 · On: Rozdzia?? 1

Ku?nia - motyw u Tolkiena niejednoznaczny: z jednej strony symbolizuje si?? fizyczn? i moc twórcz? najznamienitszych elfów, lecz tak?e zwodzi najlepszych kowali na z?e ?cie?ki. Ku?nia, w której kowal mo?e spe?nia? si? tworz?c dzie?a sztuki, lecz ryzykuje, ?e najpi?kniejsze z nich zaw?adn? jego sercem i przyprawi? go o szale?stwo; ku?nia, gdzie wyku? mo?na ?mierciono?n? bro?.
Chocia? w kowalstwie wyra?a si? geniusz najwi?kszych twórców elfów, to wydaje mi si?, ?e w ogniach p?on?cych w paleniskach drzemi? prastare si?y, nie wiem, czy z?e, lecz z pewno?ci? niebezpieczne.
A ku?nia z tego opowiadania tak?e ma swoj? magi?, któr? kusi, i zaprasza dr??cego od jesiennego ch?odu w?drowca do ?rodka. Z ch?ci? przysi?d? w pó?mroku rozja?nianym blaskiem paleniska...
Ocena 10. Za pi?kny opis, ogóln? atmosfer? opowiadania, s?owa krasnoluda i ukazanie pi?kna pracy kowalskiej.

Reviewer: X (Podpis) · Date: 2006-05-03 22:25 · On: Rozdzia?? 1

Chyba nie b?d? ?adnym wyj?tkiem, je?li ba?wochwalczo podziel? si? (jak?e orginaln?) opini?, ?e niniejsza impresja bardzo mi si? podoba ;)))

Nawet bardziej ni? jej kontynuacja - kontynuacj? wszak?e zajmiemy si? innym razem ;P


Generalnie bardzo trudno dzisiaj o dobry tekst z tego gatunku - zarówno o napisanie, jak i o odnalezienie. I dlatego te krótkie formy autorstwa MumakiLa ciesz? me serce i determinuj? pochwa?y ;))))) Czytaj?c je zawsze mam wra?enie, ?e niemal widz? (i czuj?) opisywan? scen? - wydawa?oby si?, ?e w impresji nie da si? stworzy? wiarygodnych psychologicznie bohaterów, ale tutaj przychodzi to tak jako? "naturalnie" ... nawet nie da si? okre?li?, jak w?a?ciwie :D:D:D

Niew?tpliw? zalet? jest wra?enie wywo?ywane przez tekst - form? impresji postrzegam jako malowanie swego rodzaju "obrazu" przed czytelnikiem .... a obraz, który teraz recenzuj?, jest w dodatku g??boki, ma perspektyw?, pe?n? palet? barw i t?o na tyle rozudowane, ?e da?o si? wyci?gn?? z niego materia? na sequel :D:D:D

A nie jest to rzecz typowa impresjom, o ile si? orientuj? :D:D:D

Konspekt ciekawy ;) Zapewne wra?enie, które utrzymywa?o si? w moim przypadku przez pierwsz? cz??? tekstu :P - mianowicie, ?e kowalem jest elf, mo?e Feanor, mo?e Curufin, mo?e jakis inny noldorski eksponat - i pó?niejsza (po zaledwie paru akapitach, ale i tak si? liczy :D)niespodzianka, ?e jednak NIE - by?o zaplanowane :D:D:D

By?o czy nie by?o, uwa?am owo zaskoczenie za kolejny plus impresji: tylko potwierdza wysnut? w niej tez?, ?e Kasari przy kowadle stawali si? pi?kni.

Wady? Pewnie mi si? oberwie, ale niet :D ?wietny tekst, ?wietne wywa?enie napi?cia i atmosfery, tylko patrze? i zazdro?ci? :D:D:D

I ?yczy? sobie kolejnych :D:D:D

Reviewer: Pelle (Podpis) · Date: 2006-02-22 01:17 · On: Rozdzia?? 1

Pi?kne, magiczne wr?cz opowiadanie idealnie oddaj?ce panuj?cy w ku?ni nastrój i my?li Celebrimbora. Daj?ce do my?lenia fragmenty takie jak ten o Feanorze, ?e na pewno doceni?by kunszt i umiej?tno?ci Naugrimów, czy inny, w którym mowa o tym, ?e Kasari przy kowadle stawali si? pi?kni...

?wietnie si? to czyta?o, l?duje w ulubionych :)))))

Reviewer: Nifrodel (Podpis) · Date: 2006-02-02 14:43 · On: Rozdzia?? 1

?wietny fanfik :)))) Daje mu 10 i l?duje w ulubionych :) Bardzo podoba mi si? styl pisania MumakiLa, pe?en ciekawych przemy?le? nad natur? Ludzi, Elfów i Krasnoludów. Wszystkie zaprezentowane tutaj trafiaj? do mnie, podoba mi si? zw?aszcza my?l, ?e Atani czas trac?, za? Krasnoludy po?wi?caj? niemal ca?e swoje ?ycie pracy i w ku?niach staj? si? pi?kni :))) Sauron przy pracy podobny do Aulego- intryguj?cy i zmuszaj?cy do przemy?le? fragment :)

Reviewer: Tici (Podpis) · Date: 2006-01-28 22:57 · On: Rozdzia?? 1

Shiwa ta?czy. I w ta?cu tym ?wiat niszczy i stwarza na nowo.
Oto, co przypomnia?o mi si?, gdy przeczyta?am to opowiadanie. Pi?kne...
Pi?kne dlatego, ?e opisuje krasnoludów, te najbardziej tajemnicz? z ras ?ródziemia. Opisuje tak, ?e zaczynamy rozumie?, i? nie s? to swarliwi wojownicy o niewyparzonym j?zyku, lecz pot??ni twórcy po??czeni z natur? rzeczy, oddani kreacji.
"Akceptujemy ?wiat taki, jakim jest. Nie tracimy czasu na pró?ne dywagacje, jak wy, mój przyjacielu. Nam go dano o wiele mniej, i grzechem by?oby trwonienie go, tak jak robi? to Atani. " - oto idealna charakterystyka rozumnych istot. Ludzie trwoni? swój czas, elfy po?wi?caj? go rozwa?aniom, krasnoludy wykorzystuj? ka?dy jego okruch.
A prócz tego smaczki i pere?ki - pó?mrok ku?ni, wspomnienie ojca i dziadka, porównanie Feanora z Artamo... Sam Artamo Aulendil - twórca, skupiony na swej pasji.
I niepokoj?cy dreszczyk u czytelnika: "Poka?e ojcu jak wiele si? nauczy? od Kasarich i od Artano, jak wiele dokona?, by uleczy? rany ?ródziemia, by uczyni? je pi?kniejszym, cho? troch? bli?szym Amanowi, ?e okaza? si? godnym uczniem i nast?pc? ojca i dziadka." Godny nast?pca, nieprawda?? Tylko my, czytaj?cy te s?owa z perspektywy ko?ca III Ery mo?emy doceni? ponur? ironi?. Feanor stworzy? Silmarile, Celebrimbor - Pier?cienie Mocy... Zaiste, Feanor mo?e by? dumny z wnuka...
A na koniec - miecz. W pierwszej chwili pomy?la?am o tym filmowym, podobnym do japo?skiej klingi, zapewne ze wzgl?du na opisan? technik? wykuwania g?owni. Potem dopiero przypomnia?am sobie, ?e z damastu robi? i proste d?ugie miecze...
Pi?kno i gro?ba, pi?kno i zniszczenie. Po??czone razem, jak w Pier?cieniu...

Reviewer: Nilcamiel (Podpis) · Date: 2006-01-23 22:42 · On: Rozdzia?? 1

Wstawi?abym tu par? przecinków :D Ale poza tym... ?wietna miniaturka. Oddaje nastrój pracy w ku?ni i zarysowuje dwie ciekawe postaci - je?li powiedzie? "elf i krasnolud", od razu my?li si? "Legolas i Gimli", a tu czeka nas mi?e zaskoczenie... Czyta?o si? bardzo dobrze, jednak upierdliwy admin prosi o streszczenie.

Musisz zaloguj siÄ? (zarejestruj siÄ?) by skomentować.