fanfiki tolkienowskie
Komentarze do PoczÄ?tek
Reviewer: Lester (Podpis) · Date: 2012-12-06 19:16 · On: Rozdzia?? 1

though preventing put together using the way he explained hey to Katara) but then he even received me in excess of since he lives inside a treehouse village I need to stay inside a treehouse village Jet ladies gold rolex fake tag heuer watches fake tag heuer watches , I consider it back again, allow me to are living within your treehouse village I m certain you truly are amazing plenty of to justify that aren t I amazing? fake watches fake watches habits I really like how simple outdated manipulative Jet is replicawatches replicawatches . He s simply so great at it! Observing his speech to his staff rolex new watches , you may notify all of them adore him and he performs everything correctly, genuinely amping them up rolex classic women fake rolex classic women fake . rolex submariner vintage So, then, though some of them plainly don t really like the concept of flooding the city, he has all of them overestimated on, very well

Reviewer: alilu (Podpis) · Date: 2012-11-20 07:24 · On: Rozdzia?? 1

gorgeous curve completely. Noble tows the snow to spin the skirt pendulum to display screen has the affectionate breath particularly the female features fake vacheron constantin fake vacheron constantin replica rolex watches for men replica rolex watches for men . two. Sassi Holford wedding ceremony gown layout traditional tailor and contemporary preferred factor superb union replica watch replica watch . This design of really lofty nuptial gown hich collar, the unfastened skirt style and design has Audrey noblly the Hepburn form stylish rolex watches online service rolex , extremely suited metropolis wedding ceremony ceremony used ladies rolex . three replica montblanc replica montblanc . The Manuel Mota nuptial gown design and style allows the females open up present box s instantance, gets the present day age, passionate! Within the Manuel Mota nuptial gown layout provides the flower bud silk typically the trace. This segment of flower bud silk

Reviewer: Lester (Podpis) · Date: 2012-10-08 12:35 · On: Rozdzia?? 1

with places which makes it significantly safer for me if I do go down. burgundy sexy bridesmaid dress burgundy sexy bridesmaid dress For any top quality bike jacket that's constructed from a substantial class leather-based and is also effectively stitched and re enforced $250 to $350 is a really acceptable selling price. cheap cocktail dresses under 50 cheap cocktail dresses under 50 You'll find low-cost generic no title jackets for considerably considerably less pink dress pink dress , nevertheless the standard of individuals is de facto negative. I'll inform you a tale about shopping for certainly one of all those generic created in Pakistan sort driving jackets in the sec. New Fashion Dresses New Fashion Dresses Anyhow I'd select a top quality title manufacturer on the subject of bike attire. Icon motorbike jackets and equipment are almost certainly the preferred today and Icon doe make excellent things that is definitely generally fashionable in addition. The good point about Icon

Reviewer: Lester (Podpis) · Date: 2012-10-08 05:06 · On: Rozdzia?? 1

clean every kind of sneakers each within and out headphone amplifier . To accomplish your spring thoroughly clean slip Kiwi Freshins into your footwear; these extremely slim breathable shoe liners using a mild fragrance will provide you with a sense of freshness all day long lengthy. Contacting all shoe-a-holics!Give into your dependancy and take pleasure in shoe heaven, courtesy of shoe treatment skilled turntable stylus, Kiwi. They are providing 10 blessed gals a shoe-a-holic present established, well worth . Just about every semi-transparent pink shoebox has a slogan T-shirt plus the most up-to-date Kiwi merchandise, usb bluetooth wedding dress stores such as new Kiwi Smiling Payment best case for iphone 4 . To enter, you should deliver your particulars by e-mail (brand iphone 4g , deal with, e-mail and daytime get hold of information) to kiwi@xec. co. british isles white iphone 5 case . Then to validate your entry

Reviewer: Lester (Podpis) · Date: 2012-10-08 05:05 · On: Rozdzia?? 1

blog [url=http://www.fronter.com]blog[/url] blog blog http://www.fronter.com

Reviewer: Miriel (Podpis) · Date: 2007-11-23 16:10 · On: Rozdzia?? 1

Teraz, jak idzie zima, to mi si? zachcia?o usi??? w tej wspania?ej bibliotece, w jakim? mi?kkim fotelu, obok na stoliku fili?anka z kaw?, wokó? drewniane rega?y uginaj?ce si? od tylu niesamowitych ksi?g, o których M.L. wspomnia?. Tak mog?abym sp?dzi? ca?? zim?, a wokó? za?nie?one Alpy, zapomniana dolina, nad dolin? chmury jak sklepienia wykutych w ska?ach hal.

Elring napisa?a: „Co si? tyczy samego opowiadania - ja bym mo?e wola?a, ?eby wszystko nie by?o wy?o?one tak explicite, ?eby pewne rzeczy by?y tylko ledwo zaznaczone, mu?ni?te, ?eby trzeba by?o wi?cej si? domy?la?.”

A dla mnie nie jest w tym opowiadaniu wszystko oczywiste. Pojawia si? w nim wiele okre?le? których nie znam, a znaj?c M.L., s?dz?, ?e na pewno nie s? bez znaczenia ;-) Ale powoli, jak b?d? mia?a chwil? czasu, ?eby troch? poszuka?, to sprawdz? sobie to i owo.
I wcale nie jest dla mnie jasne, kto jest gospodarzem domu w dolinie. Ale na pewno jest to kto? bardzo interesuj?cy :-)

Opowiadanie bardzo mi si? podoba, wrzuci?am do ulubionych. Bardzo si? to dobrze czyta w takim klimacie przed?wi?tecznym.

Reviewer: Elring (Podpis) · Date: 2007-11-22 18:32 · On: Rozdzia?? 1

Bardzo podoba mi si? pomys? fanfiku o Tolkienie - w ko?cu to te? posta? z legendarium :-) I wreszcie si? dowiedzia?am, jak nauczy? si? westronu :D Co si? tyczy samego opowiadania - ja bym mo?e wola?a, ?eby wszystko nie by?o wy?o?one tak explicite, ?eby pewne rzeczy by?y tylko ledwo zaznaczone, mu?ni?te, ?eby trzeba by?o wi?cej si? domy?la?. Ale to tylko ja :D

Odpowied? autora(autorów): Ciesz? si?, ?e pomys? si? podoba. Tak jak ciesz? si? z wszystkich pozytywnych opinii. Elring, tak?e poczatkowo chcia?em i planowa?em, by by? jak najbardziej tajemnczy, by jak najmniej rzeczy by?o podanych explicite. Ale zwyczajnie, sam mi sie u?o?y? w tak? narracj? i postanowi?em jej nie burzy?. Pomny tezy , i? lepsze jest wrogiem dobrego. :D

Reviewer: Lomendil (Podpis) · Date: 2007-11-22 12:27 · On: Rozdzia?? 1

Czyta si? bardzo przyjemnie, troch? mi przypomina ksi??k? o tajemniczej mapie, w której tak?e wyst?puje John - ten John - i m?ody "Jack", oraz Charles.
Aha, zauwa?y?em literówk?: Mabiogion zamiast Mabinogion :-)

Reviewer: ZairUgruNad (Podpis) · Date: 2007-11-21 13:25 · On: Rozdzia?? 1

Kto? móg?by stwierdzi?, ?e nie nale?? do spostrzegawczych czytelników, bowiem podesz?am do tekstu zupe?nie odwrotnie ni? Tici i na pocz?tku tekstu John by? Johnem, a Hilary - Hilarym. Zasadniczo nie próbuj? odgadywa? "co Autor mia? na my?li" poniewa? uwa?am, ?e skoro na samym pocz?tku nie napisa? wprost kim s? bohaterowie, to znaczy, ?e mia? w tym konkretny cel. A na spostrze?enia w moim przypadku przychodzi czas, gdy mam w miar? kompletny obraz sytuacji :-) W ka?dym razie przez d?ugi czas z wielk? przyjemno?ci? czyta?am po prostu o pi?knej przygodzie, jak? by?a w?drówka po górach oraz niecodzienne spotkanie w domu, zagubionym po?ród Alp Szwajcarii. Jednak?e jako rzecz zupe?nie oczywist? potraktowa?am fakt, ?e jest to spotkanie ze ?ródziemiem. Po prostu inaczej by? nie mog?o. Mo?e mi?dzy innymi dlatego, ?e dla mnie osobi?cie ka?da górska w?drówka, cho?by krótka, jest w?drówk? po ?ródziemiu.


Jednak pomimo wcze?niejszej wzmiance o skrzywionym nosie Johna - pami?tce po meczu rugby, dopiero podarowanie Czerwonej Ksi?gi u?wiadomi?o mi, który to John jest jest jednym z bohaterów. S?dz? jednak, ?e przyjemno?? z tego odkrycia by?a wi?ksza ni? satysfakcja z trafno?ci poczynionych na samym pocz?tku spostrze?e?.


Bardzo podoba mi si? b?yskotliwa dyskusja na temat mitologii i jej korzeni. Szczególnie, ?e bardzo przemawia do mnie teoria wspólnego ?ród?a mitów, i fakt, ?e nie jest ono mitem, ale faktyczn? histori?. Histori?, która zreszt? nadal trwa - w nas i obok nas.


R?kopi?miennego Beowulfa nie odebra?am jako kamienia z Rosetty, ale jako klucz lingwistyczny, wykonany w oparciu o najlepszy mozliwy kawalek mitologii "z naszego swiata".


Pomimo, ?e akcja opowiadania nie dzieje si? geograficznie w ?ródziemiu, to jego klimat towarzyszy przez ca?y tekst i, co najwa?niejsze - zostaje po jego lekturze :-)

Odpowied? autora(autorów): Tu dodam tylko jedno. Wielkie dzi?ki Zair. twoj beta-reading, jest nie bez znaczenia dla finalnej postaci tego tekstu. :D

Reviewer: Tici (Podpis) · Date: 2007-11-20 19:44 · On: Rozdzia?? 1

Ooooch...
Zacz??am to czyta? z uwag?, bo widz?c, ?e historia zaczyna si? w Alpach, zacz??am spodziewa? si? niespodzianki, a raczej Niespodzianki, maj?c w pami?ci inne opowiadanie, które równie? zaczyna?o si? tak bardzo daleko od brzegów ?ródziemia...
I pierwsze, co mi si? rzuci?o w oczy, to imiona w?drówców. John i Hilary, Hilary i John... Przez moment nie mog?am uwierzy?, kogo widz? w?druj?cego alpejskim szlakiem. A potem...
A potem by?a ?cie?ka nad dolin? i dom w dolinie, przyja?nie mrugaj?cy ?wiat?ami. I zapach drzew, ciep?e powietrze, i kr?ta ?cie?ka - dawno znany szlak, prowadz?cy do miejsca równie znanego... I przez moment uwierzy?am, ?e oto widz?, sk?d pojawi?a si? wizja Ostatniego Przyjaznego Domu... A potem ujrza?am gospodarza i zrozumia?am, kim jest. I nie by?o ju? zdziwienia, bo pozosta? ju? tylko zachwyt. Bo zna?am to juz wcze?niej, opowiedziane, przeczytane... Bo wszystko sta?o si? nagle znajome i zrozumia?e - wystrój pokoju, smak jedzenia... Bo zamiast Hilarego widzia?am nagle zm?czonego Sama Gamgee, si?gaj?cego po kolejn? dok?adk?... I ksiegi... I nagle wiedzia?am, spodziewa?am si?, co si? stanie. Oczekiwa?am tej oprawionej w czerwon? skór? ksi?gi...
Nie spodziewa?am si? tylko Beowulfa - tego "kamienia z Rosetty". Ale to pasuje, tak bardzo pasuje...
Co jeszcze mog? doda?? Chyba tylko to, ?e tekst roi sie od smaczków, jakie tylko M.L. móg? w nim umie?ci?. B?awatska, ezoterycy, teoria Mu czy Lemurii - to wszsytko stapia si? w jedn?, idealn? ca?o?c...
Dzi?kuj?, ?e mog?am go przeczyta? :)

Musisz zaloguj siÄ? (zarejestruj siÄ?) by skomentować.